Bibliografia

Poniższe listy zawierają pozycje z literatury dotyczącej wybranych działów Law & Economics w języku polskim. Bibliografia będzie z czasem rozbudowywana. Zachęcamy do jej współtworzenia i przesyłania informacji o nowych publikacjach.

Prawo cywilne

Książki

 • Mikłaszewicz P. (2008), Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa Unii Europejskiej, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Shavell S. (2005), Ekonomiczna analiza prawa wypadków, Transformacje prawa prywatnego (numer amerykański), Kraków.

Artykuły

 • Kwiecień I. (2015), Ekonomiczna analiza dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie za szkody na osobie z ubezpieczeń odpowiedzialności
  cywilnej, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Łolik M. (2008), Efektywne niewykonanie kontraktu, Przegląd Prawa Handlowego, nr 12, s. 44-50.

Prawo spółek

Książki

 • Targosz T. (2004), Nadużycie osobowości prawnej, Zakamycze, Kraków.

Artykuły

 • Radwan A., Gorywoda Ł. (2009), Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Reformy w Europie i wnioski dla polskiego ustawodawcy, Kwartalnik Prawa Prywatnego, nr 2, s. 437-493
 • Stroiński R.T. (2004), O kosztach transakcyjnych i potrzebie analizy ekonomicznej w prawie handlowym, Przegląd Prawa Handlowego, nr 6, s. 36-45.
 • Stroiński R.T. (2005), Dopuszczalność wydawania zarządowi wiążących poleceń przez organ właścicielski spółki kapitałowej, Przegląd Prawa Handlowego, nr 3, s. 29-36.
 • Targosz T. (2003), Odpowiedzialność wspólnika wobec wierzycieli spółki, Przegląd Prawa Handlowego, nr 4.

Prawo konstytucyjne

Książki

 • Metelska-Szaniawska K. (2008), Konstytucyjne czynniki reform gospodarczych w krajach postsocjalistycznych. Studium empiryczne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Rozdziały w książkach

 • Metelska-Szaniawska K. (2005), Ekonomia konstytucyjna – ekonomia polityczna ładu gospodarczego, w: J. Wilkin (red.), Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Metelska-Szaniawska K. (2005), Ekonomiczna teoria władzy ustawodawczej i sądowniczej, w: J. Wilkin (red.), Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Tłaczała P. (2005), Ekonomiczna teoria biurokracji, w: J. Wilkin (red.), Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Artykuły

 • Metelska-Szaniawska K. (2006), Niezależność́ sądownictwa a wzrost gospodarczy, Ekonomista, nr 1, s. 89-104.

Ekonomiczna analiza prawa – ogólnie

Książki

 • Stelmach J., Brożek B., Załuski W. (2007), Dziesięć́ wykładó́w o ekonomii prawa, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Stelmach J., Soniewicka M. (red.) (2007), Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Wilkin J. (red.) (2005), Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Rozdziały w książkach

 • Boehlke J. (2005), Charakterystyka nurtu prawo i ekonomia we wspó́łczesnej myś́li ekonomicznej, w: B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń́.
 • Stroiń́ski R.T. (2008), Wprowadzenie do ekonomicznej analizy prawa (Law and Economics), w: M. Bednarski, J. Wilkin (red.), Ekonomia dla prawników i nie tylko, wyd. IV, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.

Artykuły

 • Bełdowski J., Metelska-Szaniawska K. (2007), Law & Economics – geneza i charakterystyka ekonomicznej analizy prawa, Bank i Kredyt, nr 10, s. 51-69.
 • Olender M. (2005), Law and Economics – ekonomiczna analiza prawa, Edukacja Prawnicza, nr 4.
 • Stroiński R.T. (2005), Dlaczego warto studiować ekonomiczną teorię prawa (Law and Economics), Edukacja Prawnicza, nr 4.
 • Stroiń́ski R.T. (2002), Ekonomiczna analiza prawa czyli w poszukiwaniu efektywności, Kwartalnik Prawa Prywatnego, nr 3, s. 549-583.

Konkurencja

Książki

 • Justyna Majcher, Dostęp do urządzeń kluczowych w świetle orzecznictwa antymonopolowego (Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005)
 • Dawid Miąsik, Reguła rozsądku w prawie antymonopolowym (Wolters Kluwer Polska – OFICYNA Kraków 2004)

Artykuły

 • Łukasz Gorywoda i Agnieszka Jańczuk, Microsoft a ekonomiczna analiza prawa (Law and Economics) Edukacja Prawnicza 2005 Nr 10 (73)
 • Agnieszka Jańczuk, ‘Obowiązek udostępnienia urządzenia kluczowego w świetle wspólnotowych reguł konkurencji’ w: Jan Barcz (red.) Studia z dziedziny Prawa Europejskiego 6/2005
 • Jarosław Jurczak, ‘Międzynarodowa współpraca w zakresie kontroli fuzji i przejęć’ w: Jan Barcz (red.) Studia z dziedziny Prawa Europejskiego 6/2005
 • Marcin Kolasiński, 'Ekonomiczne spojrzenie na prawo konkurencji’ Rzeczpospolita 23.08.2008
 • Justyna Majcher, Doktryna EF: wybrane problemy prawne i ekonomiczne, Prawo i ekonomia w telekomunikacji 2003, nr 4
 • Justyna Majcher, Dostęp do urządzeń kluczowych w niezależnych regulacjach sektorowych, Problemy Zarządzania 2004, nr 3
 • Tadeusz Skoczny, Ochrona konkurencji a prokonkurencyjna regulacja sektorowa, Problemy Zarządzania 2004, nr 3
 • Anna Zielińska-Głębocka, ‘Podstawowe założenia teorii konkurencji’ w: Zdzisław Brodecki (red.), Konkurencja, (LexisNexis, Warszawa 2003)

Materiały dostępne w sieci

Prawo karne, przestępczość

 • Becker, Gary S., Zbrodnia i kara – podejście ekonomiczne [w:] Becker, Gary S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990
 • Cohen, Mark A., Ekonomiczne podejście do przestępczości: równoważenie kosztów i korzyści, „Ius et Lex” 1(V)/2007, s. 113-132.
 • Czabański, Jacek, Ekonomiczne podejście do przestępczości, „Edukacja Prawnicza” nr 5(71)/2005, s. 16-20.
 • ——————–, Czy kara działa? [w:] J. Czabański (red.), Bezpieczne państwo. Nowe trendy w polityce karnej, Kraków 2005, s. 7-18.
 • ——————–, Koszty przestępczości [w:] J. Czabański (red.), Bezpieczne państwo. Nowe trendy w polityce karnej, Kraków 2005, s. 171-186.
 • ——————–, Kalifornijskie prawo „three strikes and you’re out”: próba oceny, „Palestra”, 2006, nr 7-8 (cz. I) i 9-10 (cz. II).
 • ——————–, Faktyczna karalność przestępstw w Polsce, „Ius et Lex” 1(V)/2007, s. 341-374.
 • Dezhbakhsh, Hashem; Shepherd, Joanna, Odstraszający wpływ kary śmierci. Dowody na podstawie „eksperymentu sądowego” [w:] J. Czabański (red.), Bezpieczne Państwo. Nowe trendy w polityce karnej. Kraków 2005.
 • Gould, Eric D.; Weinberg, Bruce A.; Mustard, David B., Poziom przestępczości a szanse na lokalnym rynku pracy w Stanach Zjednoczonych: 1979 – 1997, „Ius et Lex” 1(V)/2007, s. 259-316.
 • Gott, Ceri, Wprowadzenie do szacowania kosztów przestępczości: uzasadnienie, metodologia i zastosowania w polityce, „Ius et Lex” 1(V)/2007, s. 207-234.
 • Ehrlich, Isaac, Zbrodnia, kara oraz rynek przestępstw, „Ius et Lex” 1(V)/2007, s. 75-112.
 • Levitt, Steven D., Wpływ rozmiaru populacji więziennej na poziom przestępczości: wnioski na podstawie skarg na przeludnienie więzień [w:] J. Czabański (red.), Bezpieczne Państwo. Nowe trendy w polityce karnej. Kraków 2005.
 • ——————–, Surowość karania a przestępczość nieletnich, „Ius et Lex” 1(V)/2007, s. 163-206.
 • Markowska, Beata; Sztaudynger, J. Jacek, Ekonomiczne determinanty przestępczości, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, tom 68, 2003, s. 251-263.
 • Markowska, Beata; Sztaudynger, J. Jacek; Sztaudynger, Marcin, Modelowanie wpływu czynników ekonomicznych i społecznych na przestępczość, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, tom 7, nr 1, 2004.
 • Moody, Carlisle E., Ekonometryczna analiza poziomu przestępczości: więzienia, przestępczość a równania współzależne, „Ius et Lex” 1(V)/2007, s. 235-258.
 • Pawłusiewicz, Krystyna, Rachunek zbrodni i kar? Próba spojrzenia na możliwości i ograniczenia teorii ekonomicznej z punktu widzenia polskiego prawa karnego, „Ius et Lex” 1(V)/2007, s. 319-340.
 • Pawłusiewicz Krystyna; Brożek, Bartosz, Prawo karne w świetle ekonomicznej teorii prawa (Uwagi krytyczne), „Państwo i Prawo”, nr 12, 2002.
 • Posner, Richard, Ekonomiczna teoria prawa karnego, „Ius et Lex” 1(V)/2007, s. 17-74.
 • Stelmach Jerzy, Brożek Bartosz, Załuski Wojciech, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa. Oficyna. Warszawa 2007.
 • Szamota Barbara, O koncepcji tzw. ‘uniemożliwiania’ w amerykańskiej doktrynie kryminologicznej, „Państwo i Prawo”, nr 4, 1990.
 • ——————–, Teoria ekonomiczna przestępczości (Analiza krytyczna modelu wyboru zachowania przestępnego, „Państwo i Prawo”, nr 1, 1992.
 • Witt, Robert; Witte, Ann Dryden, Odstraszanie i izolacja, „Ius et Lex” 1(V)/2007, s. 135-162.

Inne:

 • Prezentacja nt. ekonomicznego podejścia do przestępczości   Pobierz