Regulamin opłacania składek

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W POLSKIM STOWARZYSZENIU EKONOMICZNEJ ANALIZY PRAWA

§ 1

1. Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania składek członkowskich na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (Law&Economics).

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a. Stowarzyszeniu lub PSEAP – należy przez to rozumieć Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa (Law&Economics),

b. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd PSEAP,

c. składce – należy przez to rozumieć składkę członkowską,

d. regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W POLSKIM STOWARZYSZENIU EKONOMICZNEJ ANALIZY PRAWA.

3. Regulamin uchwala Zarząd PSEAP.

§ 2

1. Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków statutowych członka Stowarzyszenia.

2. O wysokości składki zgodnie z § 18 pkt 5 lit. d Statutu PSEAP decyduje Zarząd w drodze uchwały.

3. Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi członek Zarządu PSEAP (Skarbnik).

§ 3

Składka członkowska opłacana jest:

a. za cały rok,

b. z góry,

c. w terminie do końca marca każdego roku przez członka zwyczajnego i członka wspierającego.

d. wyłącznie przelewem na konto bankowe PSEAP.

§ 4

1. Obowiązek opłacenia składki rocznej w pełnej wysokości spoczywa na członkach, którzy zostali przyjęci do Stowarzyszenia do 30 czerwca danego roku kalendarzowego.

2. Członkowie, którzy zostali przyjęci w poczet członków PSEAP w terminie od 1 lipca do 31 grudnia, płacą składkę w wysokości obniżonej o połowę.

3. Nowo przyjęci członkowie mają obowiązek wpłacenia składki w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia.

§ 5

1. W wyjątkowych sytuacjach członek PSEAP może wystąpić do Zarządu z pisemnym umotywowanym wnioskiem o opłacenie składki w innym terminie, niż wskazany w regulaminie lub o zgodę na spłatę zadłużenia w ratach.

2. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały, czy i na jakich zasadach prośba członka PSEAP zostanie uwzględniona.

3. Opłata składki w innym terminie lub spłata zadłużenia w ratach nie zwalnia z obowiązku terminowego opłacania bieżących składek zgodnie z ustaleniami niniejszego regulaminu.

§ 6

1. Ewidencję Składek PSEAP prowadzi osoba wskazana w §2 pkt. 3.

2. Na podstawie Ewidencji Składek PSEAP, osoba wskazana w §2 pkt. 3 sporządza wykazy członków PSEAP, którzy uiścili składkę, ze wskazaniem okresu, za który składka została zapłacona.

3. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Członek ma prawo zwrócić się do Zarządu o sprawdzenie prawidłowości sporządzenia jego ewidencji składek.

5. Zarząd ma obowiązek ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia.

6. W sytuacjach losowych członka mających wpływ na możliwość uiszczenia składki Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu obowiązku uiszczania składki.

§ 7

1. Rozróżnia się następujące rodzaje składek:

a. składka Członka Zwyczajnego PSEAP w wysokości 100 złotych rocznie,

b. składka Członka Wspierającego PSEAP w wysokości 50 złotych rocznie.

2. Członkowie Honorowi PSEAP są zwolnieni z płacenia składek.

§ 8

1. Nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek przez okres przekraczający 6 miesięcy stanowi podstawę wykluczenia, przez Zarząd, członka PSEAP ze Stowarzyszenia.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, z tytułu zalegania z opłatą składek przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w zawitym terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, z tytułu zalegania z opłatą składek jest ostateczna.

§ 9

1. Członek PSEAP usunięty ze Stowarzyszenia z powodu nieopłacania składek może starać się o ponowne przyjęcie do PSEAP, po uiszczeniu zadłużenia powstałego do daty jego wykluczenia z tytułu zalegania z opłatą składek.

2. Warunkiem ponownego przyjęcia do PSEAP jest uiszczenie zadłużenia powstałego do daty jego wykluczenia z tytułu zaleganie z opłatą składek.

§ 10

1. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd.

3. Uchwała w sprawie przyjęcia niniejszego regulaminu została podjęta w dniu 29.12.2016 r.