Walne Zgromadzenie PSEAP 2024

Szanowny Panie/Szanowna Pani, 

zapraszamy na walne zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, które odbędzie się 28.06.2024 r. w piątek o godzinie 18:00 (I termin) i 19:00 (II termin). Walne zgromadzenie odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, budynek C, (róg Alei Niepodległości oraz ulicy Madalińskiego), sala G152. 

Walne rozpocznie się o godz. 18.00 od wygłoszenia wykładu przez Profesora Yun-chien Changa z Uniwersytetu Cornella (Prezesa Azjatyckiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa) pt. Property Law: Comparative, Empricical and Economic Analyses.  

Proponowany porządek obrad:

1. Wybór przewodniczącego i protokolanta.

2. Wybór komisji skrutacyjnej.

3. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 rok, odczytanie rekomendacji komisji rewizyjnej oraz głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.  

3. Przedstawienie sprawozdania z działalności PSEAP za 2023 rok, rekomendacja komisji rewizyjnej oraz głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.

4. Głosowanie nad absolutorium dla poszczególnych członków zarządu oraz komisji rewizyjnej.

5. Wybór składu nowej kadencji zarządu i komisji rewizyjnej PSEAP.

6. Dyskusja nad przyszłością stowarzyszenia.

Za Zarząd 

Prezes PSEAP dr Jarosław Bełdowski

IOEA 2023 Call for Papers

XX sesja Akademii Ekonomii Instytucjonalnej i Organizacyjnej odbędzie się w Cargèse (Korsyka – Francja) 15-19 maja 2023 r.

Rejestracje

Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie ich życiorysu oraz referatu lub prezentacji programu badawczego.

Po zaakceptowaniu zostaną przekierowani na platformę rejestracyjną.

Kalendarz

Termin składania wniosków: 1 marca 2023 r
Zawiadomienie o przyjęciu : 10 marca 2023 r
Ostateczny termin rejestracji: 14 kwietnia 2023 r

Program

Oficjalne wykłady będą wygłaszane codziennie rano. Każdy wykład poświęcony jest obszernej prezentacji aktualnego stanu dyscypliny na określony temat stosowany lub teoretyczny.

Popołudnia będą poświęcone warsztatom poświęconym zagadnieniom badawczym lub metodologiom. Seminaria, odbywające się w drugiej części popołudnia, dają uczestnikom możliwość przedyskutowania ich pracy z uznanymi naukowcami w tej dziedzinie.

Inauguracyjna nagroda im. Donalda M. Ephraima w dziedzinie ekonomicznej analizy prawa.

University of Chicago Law School zaprasza do zgłaszania nominacji do inauguracyjnej nagrody im. Donalda M. Ephraima w dziedzinie ekonomicznej analizy prawa.

Nagroda przyznawana jest początkującemu naukowcowi w dziedzinie ekonomicznej analizy prawa, którego praca przyczyniła się do postępu wiedzy w tej dziedzinie i którego wpływ intelektualny ma potencjał dotarcia do akademii prawniczej, zawodów prawniczych i nie tylko.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur i udostępniania niniejszego zaproszenia do nominacji innym osobom w swoim środowisku akademickim.

Staramy się zidentyfikować czołowego, początkującego naukowca w dziedzinie ekonomicznej analizy prawa, którego praca wywarła wpływ na dziedzinę i obiecuje mieć wpływ na przyszłość akademią. Kandydat powinien być członkiem wydziału akredytowanej szkoły prawniczej (w Stanach Zjednoczonych lub za granicą), który pracuje w tej dziedzinie od około dziesięciu lat lub mniej. Zapraszamy nominowanych, których stypendia dotykają dowolnego obszaru doktrynalnego i których praca wykorzystuje wszelkie metodologie ekonomiczne, zarówno teoretyczne, jak i empiryczne.

Nagroda obejmuje nagrodę pieniężną w wysokości 30 000 USD, a posiadacz nagrody zostanie zaproszony na krótkie wizyty w celu zaprezentowania badań na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Chicago wiosną 2023 r. i w roku akademickim 2023-2024. Nagroda zostanie formalnie wręczona i celebrowana podczas wydarzenia uznaniowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Chicago wiosną 2023 r.

Wszystkie nominacje otrzymane do 10 marca 2023 r. zostaną rozpatrzone, a samodzielne nominacje są mile widziane! Kandydatury można zgłaszać za pomocą poniższego linku.

Nominacja powinna:

pozwolić zidentyfikować kandydata
zawierać linki do CV kandydata i/lub innych informacji biograficznych,
identyfikować dwa lub trzy elementy stypendium, które najlepiej reprezentują najważniejszy wkład kandydata, oraz
przedstawić krótkie oświadczenie (ograniczone do 500 słów) na temat obecnego i oczekiwanego przyszłego wpływu kandydata na ekonomiczną analizę prawa.

Po inauguracyjnym okresie przyznawania nagrody Nagroda im. Donalda M. Ephraima w dziedzinie prawa i ekonomii będzie przyznawana co dwa lata, a kolejny okres przyznawania nagród rozpocznie się we wrześniu 2024 r.

Spanish Association of Law and Economics Call for papers 2023 Annual Conference

Hiszpańskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa
Call for Papers
Doroczna konferencja 2023 – Madryt, Hiszpania)
29-30 czerwca 2023 r

Hiszpańskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń na 13 Doroczną Konferencję, która odbędzie się w dniach 29-30 czerwca w Wydziale Prawa Papieskiego Uniwersytetu Comillas (Madryt). Akceptowane są referaty (z abstraktem, 200 słów) i/lub konspektem o objętości minimum 2 stron.

Termin nadsyłania prac upływa 21 kwietnia 2023 r. We wskazanym poniżej terminie organizatorzy ogłoszą wybrane spośród nadesłanych prac oryginalnych na dowolny temat związany z ekonomiczna analizą prawa.

Aby przesłać artykuł (w języku angielskim, hiszpańskim lub portugalskim), prosimy o kontakt: psbayon@comillas.edu

Ważne daty:

 • Termin składania wniosków: 21 kwietnia 2023 r
 • Zawiadomienie o akceptacji: 5 maja 2023 r
 • Dokumenty końcowe należy złożyć do: 5 czerwca 2023 r
 • Konferencja: 23-24 czerwca 2023 r

European Research Council (ERC) Research Project Call for Applications 2023-2024

DRA (ERC-Cog) to pięcioletni projekt, którego celem jest skupienie badaczy pracujących nad wpływem automatyzacji na rozwiązywanie sporów.

W ramach tego projektu zbadane zostaną cztery internetowe platformy rozstrzygania sporów, które zajmują się rzeczywistymi przypadkami i wykorzystują różne stopnie automatyzacji, z których każda działa w innym kraju, a także przeprowadzą eksperymenty laboratoryjne w terenie cyfrowym. W projekcie zastosowane zostanie podejście oparte na metodach mieszanych i dane z internetowych systemów zarządzania sprawami rozstrzygania sporów, ankiety i wywiady.

Kandydaci powinni posiadać wiedzę i doświadczenie w odpowiednich dziedzinach badań (np. prawo, socjologia, psychologia, data science, antropologia) oraz umiejętność i chęć pracy w ramach społeczności naukowej i zespołu badawczego. Post-docs będą musieli zamieszkać w pobliżu University of Haifa na czas trwania stypendium lub podzielić swoje miejsce zamieszkania między University of Haifa i University College London oraz regularnie uczestniczyć w warsztatach i seminariach.

Projekt obejmuje następujące elementy istotne dla niniejszego zaproszenia :

 • wywiady z kluczowymi interesariuszami;
 • Ankiety mierzące postrzeganie użytkowników w rzeczywistych przypadkach iw eksperymentach laboratoryjnych;
 • Eksperymenty Lab-in-the-Digital-Field za pośrednictwem internetowych platform rozstrzygania sporów
  automatyzacja;
 • Przetwarzanie i analiza tekstowa tekstów negocjacyjnych i mediacyjnych online w rzeczywistych i podjętych sprawach
  z eksperymentów laboratoryjnych;
 • Praca teoretyczna powracająca do kluczowych pojęć i teorii; I
 • Opracowywanie zasad i zasad projektowania i dostarczania zautomatyzowanego rozstrzygania sporów.

Minimalne wymagania

 • Doktor prawa/psychologii/socjologii/data science
 • Zainteresowanie interdyscyplinarnymi badaniami nad społecznym wpływem technologii
 • Posiadanie znacznego doświadczenia w ilościowych naukach społecznych, a zwłaszcza w projektowaniu i analizie ankiet i/lub umiejętnościach obliczeniowych (języki programowania R lub Python, eksploracja i analiza danych, obliczeniowa analiza tekstu; RCT) i/lub umiejętności jakościowych.
 • Biegła znajomość języka angielskiego.
 • Możliwość spędzenia czasu w Izraelu, Londynie oraz wyjazdów do krajów pracy w terenie (USA, Holandii i Francji).

Informacje aplikacyjne dla stypendystów podoktoranckich:
Data rozpoczęcia stypendium: październik 2023 r. (z pewną dozą elastyczności).
● Okres stypendialny trwa jeden rok akademicki, z możliwością przedłużenia do dwóch lat.
● Stawka stypendium: Ok. 40 000 € rocznie. Stawki są ustalane według uniwersytetu
przepisów Hajfy.
Termin składania wniosków: 15 lutego 2023 r.
Wszystkie wnioski należy składać do PI Projektu prof. Orna Rabinovich Einy pod adresem
ornarab@gmail.com oraz do dyrektora administracyjnego projektu Shirley Raz-Raban erc.dra@gmail.com; i powinien zawierać następujące dokumenty:

 1. List motywacyjny opisujący twoje zainteresowanie projektem, odpowiednie doświadczenie badawcze iokreślające charakter i czas trwania stanowiska, o które się u nas starasz.
 2. Szczegółowy życiorys (wraz z wykazem publikacji).
 3. Przykład pracy naukowej (artykuł, praca naukowa lub rozdział rozprawy).
 4. Trzy listy polecające, które mówią o kwalifikacjach wnioskodawcy
  odpowiednio badania podoktoranckie (w języku angielskim lub hebrajskim). Mogą być wysyłane bezpośrednio
  na adres ornarab@gmail.com, w tytule wpisując imię i nazwisko wnioskodawcy.
 5. Poświadczenie, że kandydat jest uprawniony do uzyskania stopnia naukowego doktora, z zaznaczeniem, kiedy to było
  nagrodzona lub oficjalne upoważnienie, że praca została przekazana recenzentom.

 • Kandydaci z krótkiej listy zostaną przesłuchani zdalnie w marcu 2023 r.
 • Więcej informacji na temat niniejszego zaproszenia do składania wniosków można uzyskać pod adresem: erc.dra@gmail.com.

NAIL: Bringing European Banking Supervision to the Forefront of Innovation

Wydarzenie organizowane przez Hamburg Network for Artificial Intelligence and Law (NAIL) w czwartek 26 stycznia 2023 roku o godzinie 18:00.

Prelegentem wydarzenia będzie Dr Lukasz Kubicki, Head of Supervisory Technology at the European Central Bank, który przedstawi tematy wykorzystania tzw. sztucznej inteligencji nadzoru bankowego.

Mona dołączyć do spotkania przez platformę Zoom.

Więcej informacji na stronie NAIL.

Workshop on Constitutional Compliance

Warsztaty z ekonomii przestrzegania konstytucji w dniu 20 stycznia 2023 r. w godz. 14.00 – 20.00 CET.

W ciągu ostatnich kilku lat zespół z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu w Hamburgu analizował determinanty zgodności z konstytucją.

Autorzy przeanalizowali następujące aspekty:

– konstrukcji konstytucji (taki jak zrozumiałość konstytucji),

– czynników środowiskowych (takie jak cechy kulturowe),

– cech głównych podmiotów, ale także

– znaczeń poszczególnych wydarzeń (takich jak pandemia Covid-19).

Oprócz podsumowania głównych wyników tego projektu badawczego, warsztaty te służą omówieniu kolejnych kroków.

Potwierdzeni współpracownicy to Pete Boettke, Tom Ginsburg, Peter Graijzl, Jarek Kantorowicz, Rok Spruk, Georg Vanberg i Barry Weingast.

Zainteresowany udziałem? Aby otrzymać link, zarejestruj się tutaj: https://lnkd.in/eduN7jAz

Seminarium „Economics of constitutional compliance”

Data: 20 styczeń 2023, 14:00 – 20:00

W ostatnio latach zespoły z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu ekonomicznej analizy prawa Uniwersytetu w Hamburgu analizowały ekonomiczne determinanty przestrzegania konstytucji.

W ramach seminarium zaprezentowane zostaną wyniki badań, nastąpi po nich również dyskusja na temat następnych badań w tej tematyce.

Potwierdzeni uczestnicy to: Pete Boettke, Tom Ginsburg, Peter Graijzl, Jarosław Kantorowicz, Rok Spruk, Georg Vanberg, and Barry Weingast.

Rejestracji można dokonać pod adresem:
https://uni-hamburg.zoom.us/meeting/register/u5MucOqqpjgpEtYc4WIS4_cYdJI8u0lO59uG

10th International Meeting in Law &Economics

EconomiX (CNRS and Université Paris Nanterre), the Laboratoire d’Economie Dionysien (Paris 8 Université Vincennes-St Denis), ERUDITE (Université Paris Est-Créteil), and the Center for Economics of Paris Nord (CNRS and Université Sorbonne Paris Nord) zaprasza na 10th International Meeting in Law &Economics w dniach 25-26 maja 2023.

Przedmiot i cel konferencji:

Konferencja zgromadzi prawników i ekonomistów zainteresowanych utrzymywaniem kontaktu z francuskimi naukowcami z dziedziny ekonomicznej analizy prawa.

Ważne daty i informacje:

Konferencja zostanie przeprowadzona w całości online.

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 marca 2023 r.

Rekrutacja European Doctorate in Law and Economics

Program European Doctorate in Law and Economics  zaprasza kandydatów do przesyłania zgłoszeń na studia doktoranckie.

Program studiów jest interdyscyplinarnym przedsięwzięciem skupiającym się na rozwijaniu warsztatu analitycznego studentów w dziedzinie Law and Economics .

Zgłoszenia do programu można przesyłać do 1 lutego 2023 roku.

Program przewiduje przyznanie od 5-6 stypendiów. 

Więcej informacji na temat aplikacji, jak i listę potrzebnych dokumentów można odnaleźć na stronie programu.