Zostań członkiem

Statut Stowarzyszenia przewiduje trzy typy członkostwa w PSEAP – członkostwo zwyczajne, członkostwo wspierające i członkostwo honorowe.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcy, również nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy ukończyli 18 lat i złożyli deklarację członkowską. Członkostwo zwyczajne nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w drodze uchwały. Nadając członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu Zarząd kieruje się uznanym dorobkiem naukowym kandydata w zakresie Law & Economics oraz dotyczasowym zaangażowaniem organizacyjnym.

Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne, które przyczyniają się do rozwoju Stowarzyszenia, uznając cele zawarte w Statucie. Członkostwo wspierające nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w drodze uchwały.

Osobie, która nie została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje możliwość odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do udziału w działalności Stowarzyszenia, między innymi:

 • do zgłaszania postulatów we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
 • do korzystania nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej, które Stowarzyszenie pozostawia do dyspozycji członków;
 • do korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie;
 • do biernego i czynnego wyboru do organów Stowarzyszenia (tylko członkowie zwyczajni).

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są w szczególności:

 • przestrzegać statutu i uchwał organów Stowarzyszenia;
 • swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu i znaczenia Stowarzyszenia oraz dobrej opinii odnośnie do ekonomicznej analizy prawa (Law & Economics) jako dyscypliny naukowej;
 • dbać o jego dobre imię;
 • popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;
 • regularnie opłacać składki.

Członkowie wspierający, celem wsparcia działalności Stowarzyszenia, są zobowiązani do regularnego opłacania składek członkowskich. Pozostałe formy i rodzaje wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

Składki członkowskie wynoszą:

 • 100 zł rocznie – stawka normalna
 • 50 zł rocznie – stawka studencka

Osobom, które przystąpiły do Stowarzyszenia w drugim półroczu, przysługuje za pierwszy rok członkostwa możliwość opłacenia składki w wysokości 50% stawki rocznej.

Jeżeli jesteś zainteresowany przystąpieniem do Stowarzyszenia, wypełnij deklarację członkowską zamieszczoną poniżej i wyślij skan na adres deklaracje@pseap.org oraz oryginał w wersji papierowej na adres siedziby Stowarzyszenia:

Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa (Law & Economics)
ul. Długa 44/50 pok. 407B
00-241 Warszawa
 

Jedynie otrzymanie obu egzemplarzy deklaracji (wersji papierowej i wersji elektronicznej) umożliwi rozpoczęcie procedury w sprawie nadania członkostwa. O decyzji Zarządu Stowarzyszenia poinformujemy Cię na adres zwrotny podany w deklaracji.

deklaracja członkowska (wersja „.doc”)
deklaracja członkowska (wersja „.pdf”)