Become a Member (PL)

Interesujesz się ekonomiczną analizą prawa?
Chciałbyś brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia?

Zostań członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa!

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcy, również nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy ukończyli 18 lat i złożyli deklarację członkowską. Członkostwo nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w drodze uchwały. Osobie, która nie została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje możliwość odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są w szczególności:

 • przestrzegać statutu i uchwał organów Stowarzyszenia;
 • swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu i znaczenia Stowarzyszenia oraz dobrej opinii odnośnie do ekonomicznej analizy prawa (law & economics) jako dyscypliny naukowej;
 • dbać o jego dobre imię;
 • popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;
 • regularnie opłacać składki.

Składki członkowskie wynoszą:

 • 100 zł rocznie – stawka normalna
 • 50 zł rocznie – stawka studencka
 • osobom, które przystąpiły do Stowarzyszenia w drugim półroczu, przysługuje za pierwszy rok członkostwa możliwość opłacenia składki w wysokości 50% stawki rocznej

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo udziału w działalności Stowarzyszenia, między innymi:

 • do biernego i czynnego wyboru do organów Stowarzyszenia;
 • do zgłaszania postulatów we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
 • do korzystania nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej, które Stowarzyszenie pozostawia do dyspozycji członków;
 • do korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

Jeżeli jesteś zainteresowany przystąpieniem do Stowarzyszenia, wypełnij deklarację członkowską zamieszczoną poniżej i wyślij na adres siedziby Stowarzyszenia:

Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa (Law & Economics)
ul. Długa 44/50 pok. 407B
00-241 Warszawa

O decyzji Zarządu Stowarzyszenia w sprawie nadania członkostwa poinformujemy Cię na adres zwrotny podany w deklaracji.