Articles of Association (PL)

STATUT

“Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (Law & Economics)”

(tekst jednolity)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1. Stowarzyszenie o nazwie Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa (Law & Economics), zwane dalej “Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu:

a)     promowanie ekonomicznej analizy prawa (Law & Economics) jako dziedziny naukowej w Polsce;

b)     zgłaszanie, rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających szerzeniu wiedzy prawnej i ekonomicznej, w szczególności z zakresu ekonomicznej analizy prawa (Law & Economics);

c)      przyczynianie się do rozwoju świadomości w zakresie ekonomicznej analizy prawa (Law & Economics);

d)     gromadzenie i upowszechnianie wiedzy prawniczej i ekonomicznej oraz doświadczeń związanych z ekonomiczną analizą prawa (Law & Economics);

e)     nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami i organizacjami krajowymi, zagranicznymi i  międzynarodowymi.

2. Stowarzyszenie może używać skrótu swojej nazwy w brzmieniu PSEAP. W obrocie międzynarodowym Stowarzyszenie może używać angielskiego brzmienia swojej nazwy: Polish Association of Law and Economics lub skrótu PALE.

 

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§ 3.

Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.

 

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o celach niesprzecznych z celami Stowarzyszenia.

§ 5.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dla właściwego realizowania swych celów statutowych.

 

§ 6.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a)     organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, konferencji oraz innych form poszerzania wiedzy  prawnej i ekonomicznej, w szczególności z zakresu ekonomicznej analizy prawa (Law & Economics);

b)     gromadzenie środków finansowych na cele statutowe stowarzyszenia;

c)      aktywne uczestnictwo w życiu publicznym RP, we współpracy z organizacjami realizującymi zbliżone cele;

d)     współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;

e)     współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych;

f)        współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń oraz wiedzy w dziedzinie prawa i ekonomii, a w szczególności ekonomicznej analizy prawa (Law & Economics);

g)     organizację wymiany międzynarodowej osób zainteresowanych prawem i ekonomią, a w szczególności ekonomiczną analizą prawa (Law & Economics);

h)      doradztwo i  pomoc w zakresie prawa i ekonomii, a w szczególności ekonomicznej analizy prawa (Law & Economics);

i)        wspieranie rozwoju badań naukowych oraz działalności dydaktycznej z zakresu ekonomicznej analizy prawa (Law & Economics);

j)        propagowanie wiedzy prawnej i ekonomicznej, w szczególności z zakresu ekonomicznej analizy prawa (Law & Economics), poprzez środki masowego przekazu;

k)        prowadzenie działalności wydawniczej;

l)      prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

m)        udzielanie rzeczowego i finansowego wsparcia osobom fizycznym, stowarzyszeniom, fundacjom, jednostkom organizacyjnym i organizacjom politycznym, których przedmiotem zainteresowania są prawo i ekonomia, a w szczególności ekonomiczna analiza prawa (Law & Economics)

 

§ 8.

1.             Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcy, również nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy ukończyli 18 lat i złożyli deklarację członkowską.

2.             Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne, które przyczyniają się do rozwoju Stowarzyszenia, uznając cele zawarte w Statucie. Uchwałę o przyznaniu członkostwa wspierającego podejmuje Zarząd.

 

§ 9.

Członkostwo zwyczajne i wspierające Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w drodze uchwały. Osobie, która nie została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje możliwość odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

 

§ 10.

1.      Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są w szczególności:

a)     przestrzegać statutu i uchwał organów Stowarzyszenia;

b)     swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu i znaczenia Stowarzyszenia oraz dobrej opinii odnośnie do ekonomicznej analizy prawa (Law & Economics) jako dyscypliny naukowej;

c)     dbać o jego dobre imię;

d)     popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;

e)     regularnie opłacać składki.

2.      Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo udziału w działalności Stowarzyszenia, w szczególności:

a)     do biernego i czynnego wyboru do organów Stowarzyszenia;

b)     zgłaszać postulaty we wszystkich sprawach dotyczących celów

i funkcjonowania Stowarzyszenia;

c)     korzystać z lokali Stowarzyszenia;

d)     posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia;

e)     korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej, które Stowarzyszenie pozostawia do dyspozycji członków;

f)       korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

§ 11.

1.      Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

2.      Członkowie wspierający mogą korzystać z praw przysługujących członkom zwyczajnym, wymienionym w § 10 ust. 2 lit. b-f.

3.      Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia może nadać członkostwo honorowe w dowód szczególnych zasług w dziedzinie prawa i ekonomii, a w szczególności ekonomicznej analizy prawa (Law & Economics).

4.      Członkowie honorowi mają prawo:

a)     uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,

b)     otrzymywać informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia,

5.      Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegać uchwał organów Stowarzyszenia i Statutu.

 

§ 12.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje poprzez:

1.      dobrowolną rezygnację zgłoszoną pisemnie Zarządowi;

2.      wykluczenie przez Zarząd:

a)     za działalność sprzeczną z niniejszym statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b)     za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy płatności,

c)     w przypadku pozbawienia praw publicznych;

3.      śmierć członka.

 

§ 13.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie

do Walnego Zebrania Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 

Rozdział II

Władze Stowarzyszenia

 

§ 14.

Władzami Stowarzyszenia są:

1)     Walne Zebranie Członków,

2)     Zarząd,

3)     Komisja Rewizyjna,

4)     Sąd Koleżeński.

 

§ 15.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata.

 

§ 16.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania o ile statut nie stanowi inaczej.

 

§ 17.

1.      Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2.      Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków co najmniej raz w roku lub zawsze na  pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub  Komisji Rewizyjnej. Informacje o zebraniu Zarząd przekazuje wszystkim członkom pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad, zawiadamiając o jego terminie i miejscu oraz propozycjach porządku obrad.

3.      Dla ważności uchwał podejmowanych w trakcie Walnego Zebrania Członków konieczne jest uczestnictwo co najmniej 1/5 członków uprawnionych do głosowania.

4.      Jeżeli nie zostanie spełniony wymóg określony w ust. 3,  Zarząd zwołuje drugie Walne Zebranie  skutecznie obradujące bez względu na liczbę uczestników, które może być wyznaczone o 15 minut później tego samego dnia.

5.      W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:

a)     członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,

b)     członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.

6.      Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a)     uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

b)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c)     uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,

d)     udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e)     powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, członków Zarząšdu i Komisji Rewizyjnej,

f)       uchwalanie zmian statutu,

g)      upoważnienie Zarządu do występowania o członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych,

h)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

i)       rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

j)        podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

 

§ 18.

1.        Prezesa Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów przeprowadza się drugą turę wyborów z udziałem dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

2.        Prezes Zarządu zwołuje Zarząd, proponuje porządek obrad oraz kieruje jego pracami.

3.        W skład Zarządu wchodzi od 3 do 9 członków, w tym Prezes, Skarbnik i Sekretarz.

4.        Skarbnika i Sekretarza spośród własnego grona wybiera Zarząd.

5.        Do kompetencji Zarządu należą decyzje w sprawie:

a)       przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia,

b)       kierowania bieżącą pracą Stowarzyszenia,

c)        zwoływania Walnego Zebrania Członków,

d)       ustalania wysokości składek członkowskich,

e)       zwalniania członków Stowarzyszenia z obowiązku opłacania składek.

6.        Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

7.        Członkowie Zarządu mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

§ 19.

1.      Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

2.      Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu sekretarza oraz Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

3.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)     kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia;

b)     składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu Członków;

c)     występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

4.      Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.

5.      Członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.

6.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia.

7.      Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

§ 20.

1. Sąd Koleżeński powoływany jest ad hoc dla rozpatrywania powstałych sporów między członkami Stowarzyszenia.

2. Sąd Koleżeński nie zajmuje się rozpatrywaniem skarg na działalność władz Stowarzyszenia.

3. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków: po jednym ustanawiają zwaśnieni członkowie, trzeciego – superarbitra – wyznaczają wspólnie strony sporu, jeżeli jednak nie mogą dojść do porozumienia w terminie dwóch tygodni, wyznacza go Prezes Zarządu. W skład Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

4. Pracami Sądu Koleżeńskiego kieruje superarbiter. Prace Sądu Koleżeńskiego nie wymagają osobistego spotkania się wszystkich jego członków. Wątpliwości proceduralne, na wniosek superarbitra, rozstrzyga Zarząd w drodze uchwały.

5. Sąd Koleżeński wydaje pisemne orzeczenie w ciągu miesiąca od ukonstytuowania, po uzyskaniu wyjaśnień od zwaśnionych stron, z rygorem pominięcia dowodów, jeśli nie zostaną zgłoszone przez strony. Orzeczenie podawane jest do wiadomości członków Stowarzyszenia.

6. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

7. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego może stanowić podstawę wykluczenia ze Stowarzyszenia w trybie § 12.

 

§ 21.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 14 pkt 2 i 3  w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę jego składu.

  

 

Rozdział III

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 22.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz inne prawa majątkowe i niemajątkowe.

 

§ 23.

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

a)        składki członkowskie;

b)        spadki i zapisy;

c)         dochody z majątku;

d)        dochody z własnej działalności, w tym odpłatnej;

e)        darowizny i dotacje;

f)         dochody z ofiarności publicznej.

 

§ 24

Do zaciągania zobowiązań majątkowych przez Stowarzyszenie uprawnieni są Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

 

Rozdział IV

Zmiana statutu, rozwiązanie i likwidacja stowarzyszenia

 

§ 25.

Z wnioskiem o zmianę Statutu Stowarzyszenia może wystąpić:

a)     Zarząd;

b)     Komisja Rewizyjna;

c)      10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§ 26.

Wniosek, o którym mowa w § 25, zgłasza się do Zarządu. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w terminie przypadającym nie później niż na 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Zarząd może powołać Komisję Statutową do opracowania szczegółowych zapisów.

 

§ 27.

O rozwiązanie Stowarzyszenia mogą wnosić organy wymienione w § 25. Wniosek musi zostać wniesiony na piśmie wraz z uzasadnieniem

 

§ 28.

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację zgodnie z uchwalonymi wytycznymi. Walne Zebranie Członków może wskazać organizację lub instytucję, na rzecz której przejdzie majątek Stowarzyszenia po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.